Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – časť pozemku parcela č. 1051/2 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Ladomírov, zapísaný na LV č. 337, o celkovej výmere 17 m2

Účel nájmu:

  • umiestnenie a prevádzkovanie pozorovacej techniky (ďalekohľad, CCD kamera, spektroskop) a krytu na ďalekohľad

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 Eur / ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2023

do nájmu nájomcu – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenájom nehnuteľného majetku vzdelávacej verejnoprávnej inštitúcii, ktorá dlhodobo spolupracuje s prenajímateľom v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti astronómie, astrofyziky a príbuzných vedných odborov, ako aj v oblasti vedeckého výskumu. V rámci riešenia projektu „Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“, zo štrukturálnych fondov Európskej únie získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ďalekohľad, ktorý slúži na vzdelávanie študentov univerzity a na vedecký výskum. Na jeho plnohodnotné využitie je nutné umiestniť ho v oblasti s čo najkvalitnejšími pozorovacími podmienkami, jednak čo sa týka kvality nočnej oblohy, množstva jasných nocí a nevyhnutnej infraštruktúry a profesionálnej obsluhy. Tieto predpoklady spĺňa Astronomické observatórium na Kolonickom Sedle. To sa nachádza v oblasti Parku tmavej oblohy Poloniny, ktorého signatárom je aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Umiestnenie nového ďalekohľadu na Kolonickom Sedle bude na prospech oboch organizácií a prispeje k prehĺbeniu vzájomnej spolupráce, k zlepšeniu vzdelávania študentov a záujemcov o astronómiu a príbuzné vedné odbory ako aj skvalitneniu vedeckého výskumu.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024