Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje návrh na zmenu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváleného uznesením Zastupiteľstva PSK č. 175/2011 nasledovne:

Prenajímateľ:

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

a) nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na parcele 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620, – nebytové priestory – päť poschodí o celkovej výmere 1612,45 m2 a časť priľahlého pozemku parc.č.4687/1 o celkovej výmere 1218,56 m2

 • do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131
 • za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • za ročné nájomné:

– za nebytové priestory vo výške 14.791,47 €/rok

– za časti pozemku v celkovej výške 1,00 €/rok

so záväzkom nájomcu investovať do rekonštrukcie predmetu nájmu sumu 149.760,00 €,

b) nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na parcele 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620, – nebytové priestory – jedno poschodie o celkovej výmere 345,55 m2

 • do nájmu nájomcu – FRANCESCO – regionálne autistické centrum, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42084229
 • za účelom poradenskej a terapeutickej činnosti,
 • za ročné nájomné – za nebytové priestory vo výške 3.235,18 €/rok

so záväzkom nájomcu investovať do rekonštrukcie predmetu nájmu sumu 25.640,00 €.

Doba nájmu:

 • nájom na dobu určitú do 31.3.2031

Výška nájmu bez platieb za služby spojené s nájmom:

 • hlavné priestory – triedy a kancelárie 13,507 € /m2/rok
 • ostatné priestory – chodby, WC, umyvárky, schodiská, balkóny 5,195 € /m2/rok
 • časti pozemku – na účely detského ihriska, parku a parkoviska 1,00 € /rok

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Nájomca sa zaväzuje zhodnotiť nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave, rekonštrukciou na základe prenajímateľom odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Skutočne investované náklady na rekonštrukciu, ktoré budú prenajímateľom písomne uznané ako oprávnené, budú odpočítané z dohodnutého nájomného za nájom nebytových priestorov.
 • Predmet nájmu je v zlom technickom stave, od roku 2003 nevyužívaný.
 • Nehnuteľný majetok bude využívaný pre deti a klientov s autizmom využívajúcich služby inštitúcií poskytujúcich ako jediné v Prešovskom kraji výchovno-vzdelávacie, terapeutické, poradenské, diagnostické a sociálne služby a priestor pre voľnočasové aktivity detí a klientov s autizmom a ich rodín.

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024