Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov

7. 04. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Prenajímateľ:

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na pozemku registra C KN p.č.4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620, – nebytové priestory na prízemí budovy o celkovej výmere 129,04 m2 (4 miestnosti spolu o výmere 97,64m2, vedľajšie priestory – chodby, sociálne zariadenia, balkóny spolu o výmere 31,4m2)
  • do nájmu nájomcu:

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131

za podmienok:

Účel nájmu:

  • poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti s autizmom,

Doba nájmu:

  • nájom na dobu určitú od účinnosti zmluvného vzťahu do 31.3.2031

Ročné nájomné v prepočte na m2 bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • hlavné priestory – triedy a kancelárie 14,19 € /m2/rok
  • ostatné priestory – chodby, WC, umyvárky, balkóny 5,46 € /m2/rok

 

  • Nájomca sa zaväzuje zhodnotiť nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave, rekonštrukciou na základe prenajímateľom odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Zrealizuje na vlastné náklady nové pripojenia elektrickej energie a plynu – vykurovanie na vlastné existujúce merania. Rekonštrukčné práce bude vykonávať v zmysle platného stavebného zákona.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • Predmet nájmu sa dáva do prenájmu väčšinovému nájomcovi na verejnoprospešný účel.

V Prešove 7. 4. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024