Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SUŠ Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – časť budovy bývalého internátu s.č. 12591 na parcele 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísanej na LV č. 6620, – nebytové priestory – 6. a 7. poschodie budovy o celkovej výmere 695,85 m2

Účel nájmu:

  • prevádzka neziskovej organizácie a zabezpečenie týždennej pobytovej formy pre klientov s autizmom v rámci poskytovania sociálnych služieb,

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 Eur / ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu určitú od účinnosti zmluvy do 31.3.2031

do nájmu nájomcu – Krajské autistické centrum Prešov, n.o., Vodárenská 3, Prešov, IČO:45738556

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenájom nehnuteľného majetku neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autizmom, ktorej spoluzakladateľom je Prešovský samosprávny kraj.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024