Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SŠ, ul. Ľ. Podjavorinskej, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – nebytové priestory – časť prízemia a 1. poschodia telovýchovného zariadenia na ulici Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove (bazén s príslušenstvom) zapísaného na LV 12693 k.ú. Prešov súp. č. 11742 na parcele č. KN C 14812 o celkovej výmere 1551,85 m2 vrátane vybavenia hnuteľným majetkom nachádzajúcim sa v nebytových priestoroch a potrebným na zabezpečenie účelu nájmu
  • časť priľahlého pozemku parc.č. KNC 14799 – ostatné plochy o výmere 662 m2 a pozemok parc.č. KNC 14798/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, ktoré sú zapísané na LV 12693 k.ú. Prešov z dôvodu zabezpečenia prístupu

Účel nájmu:

  • kultúrno-športová činnosť s orientáciou na výchovu, vzdelávanie a rozvoj voľnočasových aktivít širokej verejnosti a mládeže

 

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 Eur / ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2038 (25 rokov) s možnosťou odstúpenia od zmluvy prenajímateľom v prípade nesplnenia zmluvných podmienok

do nájmu nájomcu – Slovenský zväz silových športov, so sídlom Pod lesom 165, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 37782614

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nájomca sa zaviaže zhodnotiť prenajatý majetok rekonštrukciou (samostatné vykurovanie, odber elektrickej energie a vody), zabezpečí modernizáciu majetku a oplotenie priľahlého pozemku.

Nájomca bude prednostne bezodplatne poskytovať služby žiakom prenajímateľa v rozsahu min 20 hodín mesačne.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024