Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ, ul. Bardejovská, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – časť budovy na ul. Bardejovská 24 v Prešove, na parcele č. 2838 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na liste vlastníctva č. 1226, katastrálne územie Ľubotice o celkovej výmere prenajímaných nebytových priestorov 4.527,73 m2 vrátane vybavenia hnuteľným majetkom nachádzajúcim sa v nebytových priestoroch a potrebným na zabezpečenie účelu nájmu a časti priľahlého pozemku p.č. KN C 2831- zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2 z dôvodu zabezpečenia parkovania

Účel nájmu:

  • využitie nehnuteľného majetku na zriadenie a prevádzku Medzinárodnej fakulty architektúry a dizajnu POLITECHNIKY RZESZOWSKEJ im. Ignacego LUKASIEWICZA

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 Eur / ročne s možnosťou prehodnotenia výšky nájomného po 3 rokoch nájmu

Doba nájmu:

  • na dobu určitú 25 rokov od účinnosti zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy prenajímateľom v prípade nesplnenia zmluvných podmienok.

do nájmu nájomcu – Architecture and design studio, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 1635/54, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45528632

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Priestory budú využité na zabezpečenie medzinárodného vysokoškolského vzdelávania v odbore architektúry a dizajnu. Pre správcu je prenájom výhodný z finančných dôvodov, nájomca bude znášať všetky náklady súvisiace s prenajatým majetkom, prenájom na školské účely je vhodný aj z hľadiska dodržania účelového určenia nehnuteľnosti.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024