Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Správy a údržby ciest PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

a) pozemná komunikácia II/534, a to v časti: od 10,050 do 10,850 km, v celkovej dĺžke 800 m,

b) časti pozemkov parc. č. 464/1 a 464/4 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 442 kat. územia Starý Smokovec, odčlenených geometrickým plánom č. 78/12 vypracovaným Ing. Ľubomírou Ogurčákovou zo dňa 14.02.2012 a to:

  • parcela KN C 464/5 o výmere 3398 m2,
  • parcela KN C 464/9 oj výmere 5078 m2

Celková výmera prenajímaných pozemkov predstavuje 8476 m2.

Uvedené pozemky sa nachádzajú pod pozemnou komunikáciou II/534.

Účel nájmu:

  • verejnoprospešný účel – realizácia a užívanie stavby „Postrekovacie zariadenie Starý Smokovec“ za účelom výskumnej činnosti v rámci projektu nájomcu uchádzajúceho sa o finančnú podporu v rámci výzvy OPVaV-2012/2.2/08-RO s názvom: „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier zverejnenej dňa 25. júna 2012“.

Výška nájmu bez DPH za celý predmet nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 Eur / ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu určitú od 1.1.2013 do 30.06.2020

do nájmu nájomcu – Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina, IČO: 00397563

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenájom nehnuteľného majetku vzdelávacej verejnoprávnej inštitúcii, ktorá bude predmet nájmu využívať na verejnoprospešný účel, ktorým je výskumný projekt inovatívneho automatického protinámrazového postrekovacieho zariadenia v rámci projektu nájomcu uchádzajúceho sa o finančnú podporu v rámci výzvy OPVaV-2012/2.2/08-RO s názvom: „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier zverejnenej dňa 25. júna 2012“, ktoré po ukončení nájmu nájomca bezodplatne prevedie do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024