Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SOŠ Majstra Pavla, Levoča

10. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Prenajímateľ:

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – nebytové priestory o celkovej výmere 67,95 m2 (miestnosť č. 130 o výmere 47,14 m2 a spoločné a ostatné priestory – miestnosti č. 125, 126 a 127 o celkovej výmere 20,78 m2) nachádzajúce sa v budove telocvične na Kukučínovej 12 v Levoči so súp.č. 2991 na parcele KN C p.č. 820 v katastrálnom území Levoča, zapísanej na LV č. 245

Do nájmu nájomcu:

  • Cross Country Levoča, občianske združenie so sídlom Vodárenská 9, 054 01 Levoča, IČO: 00619558

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné aj za začatú časť roka bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 

  • 1 € / predmet nájmu / ročne

Účel nájmu:

  • prevádzkovanie rekondičných a regeneračných cvičení

Doba nájmu:

  • doba neurčitá od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu, 4 dni v týždni od štvrtka do nedele

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • Predmet nájmu sa dáva do prenájmu nájomcovi na verejnoprospešný účel – podporu športu detí a mládeže.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 10.10.2014 do 28.10.2014, 10:00.

V Prešove 10. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024