Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Petrovany - Domov sociálnych služieb v Sabinove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Správca:

Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – čistička odpadových vôd, oplotenie, altánok s kozubom, ihrisko, vodovodná prípojka a drevená podlaha, neevidovaný v katastri nehnuteľností, nachádzajúci sa v katastrálnom území Petrovany, na nehnuteľnostiach nájomcu zapísaných na LV č. 933

Účel nájmu:

  • využívanie stavieb a prevádzkovanie prenajatého nehnuteľného majetku – čističky odpadových vôd a vodovodnej prípojky

Doba nájmu:

  • na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy s podmienkou, že v prípade zrealizovania prevodu majetku nájomcovi nájomný vzťah zanikne

Výška nájmu:

  • 1.245,- €/rok

do nájmu nájomcu – Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, ul. Parková 27, 821 05 Bratislava, IČO: 00587141

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

a) Jedná sa o majetok nachádzajúci sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve nájomcu, nájom inému nájomcovi je nereálny. Predmet nájmu predstavuje technické zhodnotenie majetku nájomcu, ktoré bolo vynaložené v rokoch 1992 – 2009 Prešovským samosprávnym krajom počas predchádzajúceho nájomného vzťahu, kedy Domov sociálnych služieb sídlil v priestoroch nájomcu.
b) Ide o opakovaný nájom s tým istým nájomcom.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024