Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bardejov v správe SPŠ Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 42 Bardejov

Predmet nájmu:

  • časť 1. poschodia Školského internátu o celkovej výmere 205,38 m2, budova súp. č. 518 zapísaná na LV 2579 k.ú. Bardejov na parcele č.KN C 1154 
  • časť pozemku parcela č.KN C 1154 o výmere 150 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV 2579 k.ú. Bardejov

Účel nájmu:

  • Zriadenie a prevádzka súkromnej materskej školy, pozemok bude slúžiť ako detské ihrisko.

Doba nájmu:

  • na dobu neurčitú od 1.9.2012

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

Predmet nájmu

Výmera v m2

Cena €/m2/rok

Výška nájmu v €/ročne

1. Vstupná chodba

12,66

14,15

179,13 €

2. Miestnosť pre upratovačku

2,85

14,15

40,32 €

3. Výdajná jedáleň

3,62

14,15

51,22 €

4. Spálňa

38,13

10,62

404,94 €

5. Herňa

104,01

10,62

1104,58 €

6. Umyváreň + WC

6,86

14,15

97,06 €

7. Kancelária

15,68

22,21

348,25 €

8. Kancelária

12,16

22,21

270,07 €

9. WC zamestnanci

2,00

14,15

28,30 €

10. Chodba

7,41

14,15

104,85 €

11. Pozemok

150,00

0,37

55,50 €

Spolu:

355,38

 

2684,22 €/ročne

 

 

 

 

 

 

do nájmu nájomcu – Súkromná materská škola K.V., so sídlom ul. sv. Jakuba 28, Bardejov vrátane jej súčasti – Súkromnej výdajnej školskej jedálne, IČO: 42235588

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Pre správcu je prenájom výhodný z finančných dôvodov, prenájom na školské účely je vhodný aj z hľadiska dodržania účelového určenia nehnuteľnosti.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024