Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v administratívnej budove Úradu PSK – Obec Petrovany

10. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

 • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova súp.číslo 5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515
 • prenajímaná plocha v m2:

kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,98 m2 a to v rozsahu:

miestnosti č.:         7.8 o výmere 20,64 m2

7.9 o výmere 21,35 m2

Kancelárske priestory spolu: 41,99 m2
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %): 18,99 m2

do nájmu nájomcu:

 • Obec Petrovany so sídlom 082 53 Petrovany 317, IČO: 00327603

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 36 € / m2 / rok
 • Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.
 • Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.

Účel nájmu:

 •  využitie priestorov na kancelárske účely – plnenie úloh spojených s preneseným výkonom štátnej správy

Doba nájmu:

 • na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr však od 1.1.2014

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Nájomcom je obec a prenajatý majetok sa využíva za účelom plnenia jej úloh.
 • Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 10.10.2014 do 28.10.2014, 10:00.

V Prešove 10. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024