Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v administratívnej budove Úradu PSK - MV SR

10. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – nebytové priestory v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova súp. číslo 5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515
  • prenajímaná plocha v m2:

kancelárske a spoločné priestory o celkovej podlahovej ploche 1308,27 m2 a to v rozsahu:
– miestnosti č.:
7.1 o výmere 21,25 m2,     7.7 o výmere 10,68 m2,    6.1 o výmere 19,51 m2,    6.2 o výmere 20,47 m2,    6.3 o výmere 20,34 m2,    6.4 o výmere 9,94 m2,    6.5 o výmere 20,34 m2,    6.6 o výmere 20,47 m2,    6.7 o výmere 20,47 m2,    6.8 o výmere 10,20 m2,    6.10 o výmere 4,62 m2,     6.41 o výmere 30,88 m2,    6.42 o výmere 20,71 m2,    6.43 o výmere 20,48 m2,    6.44 o výmere 20,35 m2,    6.45 o výmere 20,48 m2,    6.46 o výmere 20,48 m2,    6.47 o výmere 20,35 m2,    6.48 o výmere 20,48 m2,    6.49 o výmere 20,48 m2,    6.50 o výmere 29,90 m2,    5.1 o výmere 19,59 m2,    5.2 o výmere 20,68 m2,    5.3 o výmere 20,59 m2,    5.4 o výmere 31,24 m2,     5.5 o výmere 20,69 m2,    5.6 o výmere 20,68 m2,    5.7 o výmere 10,05 m2,    5.37 o výmere 41,39 m2,    5.38 o výmere 20,53 m2,    5.39 o výmere 20,43 m2,    5.40 o výmere 20,43 m2,    5.41 o výmere 20,33 m2,    5.42 o výmere 20,43 m2,    5.43 o výmere 20,43 m2,    5.44 o výmere 20,33 m2,    5.45 o výmere 20,62 m2,    5.46 o výmere 19,26 m2,    5.47 o výmere 4,93 m2,    0.13 o výmere 44,84 m2,    0.59 o výmere 26,72 m2,    0.66 o výmere 27,78 m2,    0.1 o výmere 26,01 m2

Miestnosti spolu: 900,86 m2

Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (12,06 %): 407,41 m2

Prenajaté priestory celkom: 1308,27 m2

do nájmu nájomcu:

  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866,

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 40 € / m2 / rok
  • Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.
  • Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.

Účel nájmu:

  • využitie priestorov na kancelárske účely – plnenie úloh špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy

Doba nájmu:

  • na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr však od 1.1.2014

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

a) Nájomcom je ústredný orgán štátnej správy a prenajatý majetok sa využíva za účelom plnenia úloh na úseku štátnej správy.
b) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 10.10.2014 do 28.10.2014, 10:00.

 

 

 

V Prešove 10. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024