Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - trafika v administratívnej budove Úradu PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova súp.číslo 5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1, k.ú. Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515
  • prenajímaná plocha v m2:
    – prevádzková miestnosť o podlahovej ploche 7,54 m2 ,
    – skladové priestory o podlahovej ploche 2,10 m2

 

Účel nájmu:

  • využitie priestorov na podnikateľské účely – kopírovacie služby, predaj novín a časopisov, tabakových výrobkov, nápojov, známok, hygienických potrieb a cukroviniek

Doba nájmu:

  • na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

Výška nájmu bez platieb za služby spojené s nájmom:

  • za prevádzkovú miestnosť 392,08 € (52 €/m2/rok)
  • za skladové priestory 73,50 € (35 €/m2/rok)

do nájmu nájomcu – Ivana Varkondová so sídlom Obrancov mieru 4688/31, 080 01 Prešov, IČO: 4650247,

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nájom konkrétnemu nájomcovi, ktorý pokračuje v podnikateľských aktivitách predošlého nájomcu – Eduarda Čuchrana, IČO: 10734023, ktorý z dôvodu veku a zo zdravotných dôvodov žiada o ukončenie platnej nájomnej zmluvy.

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024