Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - rodinný dom s pozemkom v k.ú. Prešov v správe Správy a údržby ciest PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • Stavba – rodinný dom súp. číslo 2773 zapísaný na liste vlastníctva č. 14446 v k. ú. Prešov, vedený Správou katastra Prešov, na pozemkoch KN C parcela č. 5076/1, parcela č. 5076/2, parcela č. 5076/3. Celková výmera domu na prenájom predstavuje 200,44 m2 (141,94 m2 prízemie a 58,50 m² suterén)
  • pozemok KN C 5075 o výmere 152 m² – druh pozemku: záhrady, vedený na LV 14446, k.ú. Prešov
  • pozemok KN C 5076/3 o výmere 61 m² – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV 14446, k.ú. Prešov
  • plynová prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná a vodovodná prípojka

Účel nájmu:

  • Zabezpečenie dočasného bývania pre rodinu Janovčíkovú počas výstavby ich rodinného domu. Po presťahovaní sa rodiny do novostavby bude prenajatý rodinný dom zbúraný a tým sa uvoľní pozemok pre výstavbu cesty III/06815 na ulici Kuzmányho.

Doba nájmu:

  • na dobu určitú 2 roky od účinnosti zmluvy

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1,- € / predmet nájmu / mesac

 

 do nájmu nájomcu – Iveta Janovčíková rod.Sedláková a Matúš Janovčík, trvale bytom Kuzmányho 4, 080 01 Prešov

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Zabezpečenie dočasného bývania za účelom následného uvoľnenia parcely pre pripravovanú výstavbu cesty III/06815 na ulici Kuzmányho a realizácie pripravovanej zmeny usporiadania cestnej siete týkajúcej sa úsekov cesty I/68 a III/06815 z dôvodu potreby modernizácie a budovania cestnej siete s cieľom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky, plynulosti dopravy a priepustnosti križovatiek.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024