Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky v k.ú. Tokajík v správe Správy a údržby ciest PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – časť pozemku KN C parcelné číslo 205, o celkovej výmere 8831 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV 293, k.ú. Tokajík, vedenom Správou katastra Stropkov, a to novovytvorené parcely:
    · parcela KN C 205/2 o celkovej výmere 811 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
    · parcela KN C 205/3 o celkovej výmere 106 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

odčlenené na základe geometrického plánu č.72/2011, úradne overeného Správou katastra Stropkov pod č. 189/2011 zo dňa 07.11.2011.

Celková výmera pozemkov určených na prenájom predstavuje 917 m2.

Účel nájmu:

  • Verejnoprospešné účely – realizácia a užívanie stavby „Rekonštrukcia chodníkov“

Doba nájmu:

  • na dobu určitú od 1.6.2012 do 31.5.2018

Výška nájmu:

  • 1 € / predmet nájmu / za každý začatý rok

do nájmu nájomcu – Obec Tokajík, 090 34 Tokajík, IČO: 00331091

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • Nájomcom je obec a prenajatý majetok bude využitý na verejnoprospešné účely.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024