Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory v správe Knižnice P.O. Hviezdoslava Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor o podlahovej ploche 114,5 m2 v budove na Hlavnej 16 v Prešove – budova súp.číslo 2950, na pozemku parc. č. KN C 538, k.ú. Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 818

Účel nájmu:

  • príprava divadelných predstavení pre deti

Doba nájmu:

na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

Výška nájmu vrátane platieb za služby spojené s nájmom:

  • 140,- €/mesačne ( 14,76 €/m2/rok)

do nájmu nájomcu – Detské kočovné divadlo DRaK, Hlavná 16, 080 01 Prešov, IČO: 37793012

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

a) Nájomca je organizácia podporujúca rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, podporuje vzdelávanie detí a mládeže
b) Nájomca bude využívať predmet nájmu súčasne s prenajímateľom
c) Ide o opakovaný nájom s tým istým nájomcom.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024