Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - kancelária v administratívnej budove Úradu PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01, Prešov

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor – kancelária č. dverí 439 o podlahovej ploche 20,53 m2 v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova súp.číslo 5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1, k.ú. Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515

Účel nájmu:

  • poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva, kultúrnej, športovej a spoločenskej integrácie zdravotne postihnutých a na prácu s rodinou zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených

Doba nájmu:

  • na dobu určitú od 1.9.2011 do 31.12.2015

Výška nájmu:

  • 667,49 €/rok ( 33€/m2/rok)

do nájmu nájomcu – Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 698172014

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

a) Nájomca je organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby a pomoc zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám.

b) Ide o opakovaný nájom s tým istým nájomcom.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024