Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - kancelária v administratívnej budove Úradu PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor – kancelária č. dverí 710 o podlahovej ploche 21,05 m2 v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova súp.číslo 5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1, k.ú. Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515

Účel nájmu:

  • kancelárske účely – prevádzkovanie činnosti Regionálneho vzdelávacieho centra Prešov

Doba nájmu:

  • na dobu určitú od účinnosti zmluvy do 31.12.2015

Výška nájmu:

  • 694,65 €/rok ( 33€/m2/rok)

do nájmu nájomcu – Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 31954120

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

a) Nájomca je organizácia – záujmové združenie právnických osôb, poskytujúca verejnoprospešné vzdelávacie aktivity pre orgány obcí, pracovníkov obecných úradov a iné subjekty.
b) Ide o opakovaný nájom s tým istým nájomcom.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024