Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Technická univerzita v Košiciach

10. 08. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove:

Prenajímateľ:

  • Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 63 Prešov, IČO:00161837, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory o celkovej výmere 26,86 m2, ktoré sa nachádzajú pod schodiskom budovy školy na Plzenskej 10 v Prešove, budova súpisné číslo 2831 na pozemku registra CKN, číslo parcely 3961/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 12894 katastrálneho územia Prešov,

 

do nájmu nájomcu – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO:  00397610,

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného mimo platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 €/ m2 /rok

Účel nájmu:

  • využitie nebytových priestorov pre skladové hospodárstvo Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií v Prešove

Doba nájmu: 

  • doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 15.10.2038.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • Predmet nájmu bude slúžiť na verejnoprospešné účely, prístup k priestorom je cez priestory vo vlastníctve a nájme nájomcu.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 10.08.2015 do 25.08.2015, 10:00.

V Prešove 10. 8. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024