Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

24. 11. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

1.) Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • nehnuteľný majetok – nebytové priestory v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova súp. číslo 5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515
  prenajímaná plocha v m2:
  kancelárske a spoločné priestory o celkovej podlahovej ploche 1246,93 m2 a to v rozsahu:
  – miestnosti č.:
  1.13 o výmere 20,64 m2 , 1.14 o výmere 20,63 m2 , 1.15 o výmere 9,94 m2 , 1.27 o výmere 9,98 m2 , 1.28 o výmere 20,48 m2 , 1.29 o výmere 10,56 m2 , 1.30 o výmere 20,05 m2 , 1.31 o výmere 20,63 m2 , 1.32 o výmere 20,49 m2 , 1.33 o výmere 20,63 m2 , 1.34 o výmere 19,54 m2 , 1.49 o výmere 21,51 m2 , 1.50 o výmere 20,23 m2 , 1.51 o výmere 20,37 m2 , 1.52 o výmere 20,37 m2 , 1.53 o výmere 20,23 m2 , 1.54 o výmere 10,53 m2 , 1.55 o výmere 19,64 m2 , 1.56 o výmere 20,91 m2 , 1.68 o výmere 20,91 m2 , 1.69 o výmere 20,23 m2 , 1.70 o výmere 20,37 m2 , 1.71 o výmere 20,37 m2 , 1.72 o výmere 20,23 m2 , 1.73 o výmere 20,37 m2 , 1.74 o výmere 31,94 m2 , 1.75 o výmere 16,84 m2 , 2.1 o výmere 16,57 m2 , 2.2 o výmere 18,81 m2 , 2.3 o výmere 18,54 m2 , 2.4 o výmere 9,03 m2 , 2.5 o výmere 18,46 m2 , 2.6 o výmere 9,03 m2 , 2.8 o výmere 3,04 m2 , 2.49 o výmere 25,77 m2 , 2.50 o výmere 18,33 m2 , 2.51 o výmere 8,90 m2 , 2.52 o výmere 18,28 m2 , 2.53 o výmere 27,71 m2 , 2.54 o výmere 27,71 m2 , 2.55 o výmere 17,02 m2 , 3.58 o výmere 20,64 m2 , 0.10 o výmere 6,20 m2 , 0.11 o výmere 6,29 m2 , 0.12 o výmere 23,31 m2 , 0.16 o výmere 42,29 m2
  Miestnosti spolu: 858,62 m2

Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (11,497 %): 388,31 m2
Prenajaté priestory celkom: 1246,93 m2

do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 37937693,

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 40 €/m2/rok za nebytové priestory o celkovej výmere 1246,93 m2

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.

Účel nájmu:

 • výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú nájomcovi z platnej právnej úpravy

Doba nájmu:

 • na dobu určitú odo dňa 1.1.2015 do doby nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme nehnuteľného majetku na ul. Duklianskej č.1, Prešov

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

a) Nájomcom je špecializovaný orgán štátnej správy a prenajatý majetok sa využíva za účelom plnenia úloh na úseku štátnej správy.
b) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch.

2.) Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov

Predmet nájmu:

 • časť nehnuteľnosti zapísanej na LV č.12893, súpisné číslo 6022, na parcele číslo C KN č. 855/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3094 m2, vedenej Okresným úradom Prešov – odbor katastrálny pre katastrálne územie Prešov a to:

1. Časť budovy označenej ako objekt U2 školy o celkovej výmere 1734,87 m2, ktorá pozostáva z týchto priestorov:

a) 1. nadzemné podlažie : celková plocha 477,38 m2
b) 2. nadzemné podlažie : celková plocha 416,57 m2
c) 3. nadzemné podlažie : celková plocha 420,32 m2
d) 4. nadzemné podlažie : celková plocha 420,60 m2

2. Vstupná časť cez nádvorie – bezbariérový vstup (šikmá plošina) o celkovej výmere 50 m2

3. Plocha určená na parkovanie celkom o šírke 5 m a dĺžke 54 m – priľahlá plocha k objektu U2 o výmere 270 m2

do nájmu nájomcu – SRÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 37937693,

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 40 € / m2/ rok za nebytové priestory o celkovej výmere 1734,87 m2
 • 10 € / m2 / rok za priľahlú plochu určenú na parkovanie o celkovej výmere 270 m2

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.

Účel nájmu:

 • výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú nájomcovi z platnej právnej úpravy

Doba nájmu:

 • na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr odo dňa 1.1.2015

Dôvod hodný osobitného zreteľa

spočíva v záujme Prešovského samosprávneho kraja umiestniť všetky odbory a útvary Úradu Prešovského samosprávneho kraja v jednej budove, v sídle PSK na Námestí mieru č. 2, Prešov. V súčasnosti je budúci nájomca nájomcom priestorov v sídle PSK na Námestí mieru č. 2, Prešov a aj nájomcom priestorov na ul. Duklianskej č. 1, Prešov. Uzavretím nájomnej zmluvy dôjde k uvoľneniu priestorov v sídle PSK na Námestí mieru č. 2 užívaných budúcim nájomcom a tieto budú využité na účely slúžiace vlastníkovi – PSK. Súčasne sa dosiahne spoločné umiestnenie zamestnancov budúceho nájomcu v priestoroch na ul. Duklianskej č. 1. Do doby uvoľnenia priestorov v sídle PSK na Námestí mieru č. 2 v Prešove sa na základe schválenia tohto nájmu predĺži Zmluva o nájme č. 1/2014 uzatvorená medzi SPŠ strojníckou v Prešove a ÚPSVaR Prešov dňa 30.6.2014 na dobu určitú do 31.12.2014 a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 21.11.2014 do 09.12.2014, 10:00.

V Prešove 24. 11. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024