Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časti pozemkov v k.ú. Kapušany v správe Správy a údržby ciest PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

 • nehnuteľný majetok – časti pozemkov v katastrálnom území Kapušany, obec Kapušany, okres Prešov, zapísaných na liste vlastníctva č. 2346 vedenom Správou katastra Prešov a to:
  · časť parcely KN C 1371 o výmere 84,20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  · časť parcely KN C 1587 o výmere 479,83 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  · časť parcely KN C 1697/3 o výmere 97,13 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  · časť parcely KN C 1697/4 o výmere 7,56 m², druh pozemku: ostatné plochy,
  · časť parcely KN C 1703/2 o výmere 76,66 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Celková výmera prenajímaných pozemkov predstavuje 745,38 m²

Účel nájmu:

 • Verejnoprospešné účely – realizácia a užívanie stavby „Kapušany – chodník ku mlynu“

Doba nájmu:

 • na dobu určitú 10 rokov od účinnosti zmluvy

Výška nájmu:

 • 1 € / predmet nájmu / za každý začatý rok

do nájmu nájomcu – Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, IČO: 00327239

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Nájomcom je obec a prenajatý majetok bude využitý na verejnoprospešné účely.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024