Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - administratívna budova s pozemkom v k.ú. Prešov v budúcej správe SÚC PSK

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Subjekt oprávnený na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 10 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • Stavba – administratívna budova súp. číslo 2771 nachádzajúca sa na Kuzmányho ulici v Prešove a zapísaná na liste vlastníctva č. 13654 v k. ú. Prešov, vedená Správou katastra Prešov, na pozemkoch – novovytvorená KN C parcela parcelné číslo 5080/3 o výmere 231 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 5080/1 o výmere 44 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,

vrátane drobných stavieb – plot z vlnitého plechu bez podmurovky, plot z vlnitého plechu s podmurovkou, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, plynovodná prípojka, spevnené plochy z keramickej dlažby, spevnené plochy – chodníky

a pozemok – novovytvorená parcela registra C KN – parcelné číslo 5080/4 o výmere 258 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.

Novovytvorené parcely sú odčlenené z pozemku C KN 5080, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 552 m2, geometrickým plánom č. 18/2012 zo dňa 11.05.2012, ktorý vyhotovil Ing. Juraj Jech, Geoprojekt Prešov s.r.o., Konštantínová 6, 080 01 Prešov a úradne overila Správa katastra Prešov, dňa 17.05.2012 pod číslom G1 – 616/12

do nájmu nájomcu – Martin Šechný, Pod Kalváriou 38, 080 01 Prešov

za nižšie uvedených podmienok:

Doba nájmu :

  • doba určitá do uplynutia 10 dní odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia vydaného na realizáciu stavby „III/06815 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba“ najdlhšie však do 04.05.2014 spojená s povinnosťou nájomcu odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu do 21 dní odo dňa skončenia nájmu

Dátum uzavretia nájomnej zmluvy:

  • do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva prenajímateľom k prenajímaným nehnuteľnostiam

Účel nájmu:

  • v súlade s doterajším užívaním

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1,- € / predmet nájmu / mesiac

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Zabezpečenie užívania dotknutých nehnuteľností za účelom následného uvoľnenia stavby vrátane príslušenstva a parciel pre pripravovanú výstavbu cesty III/06815 na ulici Kuzmányho a realizácie pripravovanej zmeny usporiadania cestnej siete týkajúcej sa úsekov cesty I/68 a III/06815 z dôvodu potreby modernizácie a budovania cestnej siete s cieľom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky, plynulosti dopravy a priepustnosti križovatiek.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024