Prenájom majetku v správe SÚC PSK

31. 07. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv


V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytové priestory o výmere 9,97 m² v nehnuteľnosti v Kežmarku na ul. Nad traťou 30, zapísanej na liste vlastníctva č. 4376, súpisné číslo budovy 989 na parcele č. KN C 2328, k.ú. Kežmarok. 
  • Spoločné priestory o výmere 19 m² v nehnuteľnosti v Kežmarku na ul. Nad traťou 30, zapísanej na liste vlastníctva č. 4376, súpisné číslo budovy 989 na parcele č. KN C 2328 k.ú. Kežmarok (sociálne zariadenie, vchod, chodba, schodište). 
  • Garáž o celkovej výmere 33,12 m2 – ide o plechovú garáž, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva, je postavená na parcele č. KN C 2324 evidovanej na liste vlastníctva č. 4376 k.ú. Kežmarok.
  • Prenajímaná plocha nebytových priestorov je vhodná na obchodné a kancelárske účely. Prenájom je možný iba v celku.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.
  • Minimálna cena nájmu: kancelárske priestory 23,- €/m²/rok, spoločné priestory 11,50 €/m²/rok, garáž 11,70 €/m²/rok. 

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním priestorov.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a garáže s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ do 15.8.2013 na adresu: 

Správa a údržba ciest PSK

Jesenná 14

080 05 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na  tel. č. 051/7563 715, 0915/863 792 

 

V Prešove 31. 7. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024