Prenájom majetku (učebne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe vybraných škôl v nájme Metodicko-pedagogického centra – zmena doby nájmu

21. 11. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zmenu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenú uznesením č. 406/2012 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 23.10.2012 nasledovne:

Predmet zmeny uznesenia:

vypúšťa sa text:

„na dobu určitú do 31.12.2014“

nové znie:

„na dobu určitú do 31.10.2015“

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 21.11.2014 do 09.12.2014, 10:00.

V Prešove 21. 11. 2014

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024