Prenájom majetku (učebne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe vybraných škôl do nájmu MPC

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ a premet nájmu:

1. SPŠ chemickej a potravinárskej, IČO: 00161713, Komenského 1, Humenné – predmet nájmu: učebňa SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, prízemie blok B, súp. č. 3, zapísaného na LV 8357, k.ú. Humenné, na parcele č. 3356 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 77,5 m2

2. Strednej pedagogickej školy, IČO: 00162833, Bottova 15/A, Levoča – predmet nájmu: učebňa 112 vrátane vybavenia hnuteľným majetkom Strednej pedagogickej školy, Bottova 15/A, Levoča, súp. č. 3069, zapísaného na LV 4263, k.ú. Levoča, na parcele č. 660/9 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 69,52 m2

3. Strednej priemyselnej školy, IČO: 00161802, Mnoheľova 828/23, Poprad – predmet nájmu: učebňa č. 106 v priestoroch Strednej priemyselnej školy vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, Mnoheľova 828/23, Poprad, v prístavbe školy na prízemí, súp. č. 828/23, zapísaného na LV 4720, k.ú. Poprad, na parcele č. 2596/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 66,38 m2

4. SPŠ elektrotechnickej, IČO: 00161829, Plzenská 1, Prešov – predmet nájmu: odborná učebňa 1. poschodie č. dverí 117 SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 2832, zapísaného na LV 12741, k.ú. Prešov, na parcele č. 3903/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 57,7 m2

5. Strednej odbornej školy, IČO: 37942514, SNP 16, Sabinov – predmet nájmu: nebytové priestory Strednej odbornej školy, SNP 16, Sabinov vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 1781, zapísaného na LV 1421, k.ú. Sabinov, na parcele č. 5402 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 80 m2

6. Strednej priemyselnej školy, IČO: 00161721, Partizánska 1059/23, Snina – predmet nájmu: učebňa (trieda) v budove Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, Snina vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 1059/23, zapísaného na LV 330, k.ú. Snina, na parcele č. 404/10 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 72 m2

7. Gymnázia, IČO: 000160946, Dukelská 30, Giraltovce – predmet nájmu: učebňa IKT Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 26, zapísaného na LV 1341, k.ú. Giraltovce, na parcele č. 1370 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 54 m2

8. Gymnázia duklianskych hrdinov, IČO: 000161233,Komenského 16, Svidník – predmet nájmu: učebňa Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 65, zapísaného na LV 1183, k.ú. Svidník, na parcele č. 26 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 48,50 m2

9. Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, IČO: 36155993, Pod Vinbargom 3, Bardejov – predmet nájmu: učebňa nachádzajúca sa priestoroch Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 3156, zapísaného na LV 14730, k.ú. Bardejov, na parcele č. 3490/4 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 118,74 m2

10. Pedagogickej a sociálnej akadémie, IČO: 00162825, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov – predmet nájmu: učebňa č. 13 nachádzajúca sa na prízemí Pedagogickej a sociálnej akadémie, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 5, zapísaného na LV 12897, k.ú. Prešov, na parcele č. 723 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 54,56 m2

11. Spojenej školy, IČO: 37947931, Centrálna 464, Svidník – predmet nájmu: učebňa Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 464, zapísaného na LV 3093, k.ú. Svidník, na parcele č. 1060/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 77,00 m2

12. Gymnázia, IČO: 000161098, Kukučínova 4239/1, Poprad – predmet nájmu: priestory Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 4245, zapísaného na LV 1819, k.ú. Spišská Sobota, na parcele č. 1417/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 32 m2

13. SOŠ polytechnickej, IČO: 000893358, Štefánikova 1550/20, Humenné – predmet nájmu: učebňa č. 28, nachádzajúca sa na II. poschodí SOŠ polytechnickej, Štefánikova 1550/20, Humenné vrátane vybavenia hnuteľným majetkom, súp. č. 1550/20, zapísaného na LV 8362, k.ú. Humenné, na parcele č. 4111/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 58,50 m2

Účel nájmu:

  • využitie nebytových priestorov na zabezpečenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl v rámci projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, kód ITMS: 26140230002, 26120130002

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • minimálne 1 Eur / ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu určitú do 31. 12. 2014

do nájmu nájomcu – Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Zabezpečenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Pre správcov je prenájom výhodný, a to z dôvodu, že im bolo poskytnuté zmluvami o bezodplatnom prevode majetku štátu technické vybavenie, každá vyššie uvedená škola dostala hnuteľný majetok v hodnote 16 248,- € (21 notebookov s kancelárskym a antivírusovým softvérom, 1 WiFi Router a 1 dataprojektor).

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024