Prenájom majetku – Správa a údržba ciest PSK

26. 05. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytové priestory – maliarska dielňa o výmere 45,9 m² v nehnuteľnosti v Bardejove na ul. Štefánikova 789, zapísanej na liste vlastníctva č. 14520, súp. číslo 789 na parcele č. KN C 1662/8, k.ú. Bardejov.
  • Skladové priestory – (v suteréne administratívnej budovy) o výmere 16,0 m² v nehnuteľnosti v Bardejove na ul. Štefánikova 789, zapísanej na liste vlastníctva č. 14520, súp. číslo 789 na parcele č. KN C 1662/1, k.ú. Bardejov.
  • Prenajímaná plocha nebytového priestoru je vhodná na podnikateľské a skladovacie účely, prenájom v celku.

  • Spôsob nájmu: priamy nájom.
  • Minimálna cena nájmu:
  • nebytové priestory (maliarska dielňa): 31,20 €/m²/rok
  • skladové priestory: 16,80 €/m²/rok

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním priestorov.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ do 10.06.2014 na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. č. 051/7563 715, 0915/863 792

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 26.05.2014 do 10.06.2014.

 

V Prešove 26. 5. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024