Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • Časť stavby – cesta II/537 v km 49,950 vľavo v smere staničenia v k.ú. Starý Smokovec
  • Časť stavby – cesta II/534 v km 9,050 vľavo v smere staničenia v k.ú. Starý Smokovec
  • Časť stavby – cesta II/534 v km 8,140 vpravo v smere staničenia v k.ú. Veľký Slavkov
  • Časť stavby – cesta III/5343 v km 9,650 vľavo v smere staničenia v k.ú. Nová Lesná

za účelom umiestnenia 4 ks jednostranných informačných tabúľ o rozmeroch 1,2×0,80 m

Minimálne nájomné:

  • 21 € / 1 ks informačnej tabule / ročne

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, 0915/863 792 Bc. Fabianová
  • Žiadosti o nájom s uvedením identifikačných údajov,ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 27.5.2011 na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024