Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • Pozemok, časť parcely evidovanej na liste vlastníctva č.452, na parcele číslo 3154/7, katastrálne územie Solivar vo vlastníctve PSK situovanej v zastavanom území areálu Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov v bezprostrednej blízkosti cesty č.III/068010 ( diaľničný privádzač v smere Košice – Prešov) za účelom osadenia reklamnej tabule o ploche 16,5 m² upevnenej dvoma oceľovými konzolami
  •  Plocha pozemku vrátane manipulačných záberov 22 m²
  • Spôsob nájmu – priamy nájom

Minimálne nájomné:

  • 26 €/m²/rok

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. č. 051/7563 715, 0915/863 792 Bc. Fabianová
  • Žiadosti o nájom s uvedením identifikačných údajov,ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 18.5.2011 v zalepenej obálke s heslom „Nájom reklamná tabuľa – neotvárať “ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024