Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

27. 10. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Nebytové priestory o výmere 25 m2 v nehnuteľnosti v Kežmarku na ul. Nad traťou 30, zapísanej na liste vlastníctva č. 4376, súpisné číslo budovy 989 na parcele č. KN C 2328, k.ú. Kežmarok.
 • Spoločné priestory o výmere 19 m2 v nehnuteľnosti v Kežmarku na ul. Nad traťou 30, zapísanej na liste vlastníctva č. 4376, súpisné číslo budovy 989 na parcele č. KN C 2328, k.ú. Kežmarok (sociálne zariadenie, vchod, chodba, schodište).
 • Garáž o celkovej výmere 33,12 m2 – ide o plechovú garáž, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva, je postavená na parcele č. KN C 2324/1 evidovanej na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Kežmarok

Prenajímaná plocha nebytových priestorov je vhodná na obchodné a kancelárske účely. Prenájom je možný iba v celku.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom.

 

 • Minimálna cena nájmu: kancelárske priestory 27,50 €/m²/rok, spoločné priestory 14,00 €/m²/rok, garáž 14,00 €/ m2/rok.
  K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním priestorov.
 • Doba nájmu: na dobu neurčitú

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ do 11.11.2016, 15:00 hod. na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

Posledný deň prijímania ponúk: 11.11.2016 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. č. 051/7563 715, 0915/863 792

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.10.2016 do 11.11.2016, 15:00.

V Prešove 27. 10. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024