Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

10. 08. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestoryo výmere 18 m2 nachádzajúce sa v objekte prevádzkovej budovy, súpisné číslo 1031, vo Vranove nad Topľou na ul. Čemernianska 31, zapísanej na liste vlastníctva č. 2751, na parcele č. 901/2, k.ú. Čemerné. Prenajímaná plocha vhodná na kancelárske priestory.
 • časť parcely o výmere 12 m2 vo Vranove nad Topľou na ul. Čemernianska 31, zapísanej na liste vlastníctva č. 2751, parcela č. 901/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Čemerné. Prenajímaná plocha vhodná na parkovanie vozidiel
 • časť parcely o výmere 25 m2 vo Vranove nad Topľou na ul. Čemernianska 31, zapísanej na liste vlastníctva č. 2751, parcela č. 901/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Čemerné. Prenajímané plochy sú vhodné na skladovacie priestory a parkovanie vozidiel
 • časť parcely č. 903/5 o výmere 7,5 m2 zapísanej na LV č. 2751 a parcely č. 903/6 o výmere 7,5 m2 zapísanej na LV č. 2751 vo Vranove nad Topľou na ul. Čemernianska 31, k.ú. Čemerné. Prenajímané plochy sú vhodné na parkovanie vozidiel.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom, jednotlivé priestory je možné prenajať samostatne
 • Minimálna cena nájmu: kancelárske priestory 60 €/m2/rok, pozemok na skladovacie účely 50 €/m²/rok, pozemok na parkovanie 6,25€/m²/rok, nájomné nezahŕňa náklady za energie a služby spojené s nájmom
 • Doba nájmu: na dobu určitú do 31. 01.2016

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM – NEOTVÁRAŤ“ do 25.8.2015, 15:00 na adresu:

  Správa a údržba ciest PSK

  Jesenná 14

  080 05 Prešov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 25.8.2015 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • doba nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. č. 051/7563 715, 0915/863 792

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 10.08.2015 do 25.08.2015, 15:00.

V Prešove 10. 8. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024