Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • kancelárske priestory o výmere 13,42 m2 evidované na liste vlastníctva č. 1258, na parcele č. 802/1, bez súpisného čísla, k. ú. Stará Ľubovňa
  • spoločné priestory o výmere 5 m2 ( chodba, schodište)
  • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte SÚC PSK Stará Ľubovňa
  • majetok je nutné prenajať ako celok

Minimálne nájomné:

  • kancelárske priestory 16,60 €/m2/rok
  • spoločné priestory 8,30 €/m2/rok
  • nájomné nezahŕňa ceny za služby spojené s nájmom
  • Spôsob nájmu – priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, 0915/863 792
  • Žiadosti o nájom s uvedením identifikačných údajov,ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 13.12.2011 v zalepenej obálke s heslom „ Nájom – kancelárie Stará Ľubovňa“ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024