Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

 • kancelárske priestory o výmere 82,42 m2 evidované na liste vlastníctva č. 14520, na parcele č. 1662/1, súpisné číslo 789, k.ú. Bardejov,  z toho:

  –  3 kancelárie – každá o ploche 18,20 m
  –  1 kancelária o ploche 27,82 m2

 • spoločné priestory o výmere 45,16 m2 evidované na liste vlastníctva č.14520, na parcele č.1662/1, súpisné číslo 789, k.ú. Bardejov (sociálne zariadenie, chodba, schodište, vchod)
 • pozemok, časť parcely evidovanej na liste vlastníctva č.14520, katastrálne územie Bardejov o celkovej výmere 867,08 m2 z toho :
  – časť parcely číslo 1661 o ploche 570,28 m2
  – časť parcely číslo 1662/9 o ploche 296,80 m2
 • prenajímaný majetok sa nachádza v areáli SÚC PSK Bardejov
 • majetok je nutné prenajať ako celok

Minimálne nájomné:

 • kancelárske priestory 21 €/m2/rok
 • spoločné priestory 8,90 €/m2/rok
 • pozemok 5 €/m2/rok
 • nájomné nezahŕňa ceny za služby spojené s nájmom
 • Spôsob nájmu – priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, 0915/863 792
 • Žiadosti o nájom s uvedením identifikačných údajov,ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 9.12.2011 v zalepenej obálke s heslom „Nájom kancelárie a pozemok Bardejov – neotvárať“ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024