Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • Časť stavby – cesty II/537 v km 44,650 vľavo v smere staničenia v k. ú. Starý Smokovec
  • Časť stavby – cesty II/537 v km 44,150 vpravo v smere staničenia v k. ú. Starý Smokovec
    za účelom umiestnenia 2 ks jednostranných reklamných tabúľ o rozmeroch 1,2 x 0,60 m

Minimálne nájomné:

  • 60 € / 1 ks reklamnej tabule /ročne

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, 0915/863 792
  • Žiadosti o nájom s uvedením identifikačných údajov,ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 18.11.2011 na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024