Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • Časť stavby – cesta II/534 v km 7,520 vpravo v smere staničenia v k.ú. Veľký Slavkov za účelom osadenia 1 ks jednostrannej informačnej tabule o rozmeroch 1,5 x 1m

Minimálne nájomné:

  • 40 € / informačná tabuľa/ročne
  • Spôsob nájmu – priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, 0915/863 792 Bc. Fabianová
  • Žiadosti o nájom s uvedením identifikačných údajov,ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 14.10.2011 na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024