Prenájom majetku – SOŠ, Hlavná 6, Stropkov

9. 08. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Nebytové priestory o výmere 100 m² v nehnuteľnosti v Stropkove na ul. Hlavná 6, zapísanej na liste vlastníctva č. 57, súpisné číslo budovy 6 na parcele č. KN 699/1, k.ú. Stropkov.
 • Spoločné priestory o výmere 20 m² v nehnuteľnosti v Stropkove na ul. Hlavná 6, zapísanej na liste vlastníctva č. 57, súpisné číslo budovy 6, na parcele č. KN 699/1 k.ú. Stropkov (sociálne zariadenie, vchod, chodba, schodište).
 • Prenájom je možný iba v celku.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom.
 • Minimálna cena nájmu: nebytové priestory 10,- €/m²/rok, spoločné priestory 10,- €/m²/rok.

  K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním priestorov.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ do 26.08.2013, 9:00 na adresu: 

  Stredná odborná škola
  Hlavná 6
  091 01 Stropkov

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. č. 054/7181500, 0908 409403.

 

V Prešove 9. 8. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024