Prenájom majetku – Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

28. 05. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

Predmet nájmu:

  • časť obvodových múrov budovy školy o celkovej výmere 2,5 m²
  • nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Štefánikova 28 v Humennom, súpisné číslo 2933, na parcele KNC číslo 3884, evidované na liste vlastníctva č. 8363 v katastrálnom území Humenné
  • využitie priestoru – pre inštaláciu technického zariadenia na prevádzku elektronickej komunikačnej siete

Podmienky nájmu:

  • minimálne nájomné: 600,00 €/m²/rok
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosť o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov záujemcu, predmetu nájmu, cenovej ponuky v €/m²/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 15.06.2015 do 9.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Hotelová akadémia
Štefánikova 28
066 01 Humenné

  • K žiadosti o prenájom je potrebné doložiť vyhlásenie záujemcu, že nepatrí k osobám, ktoré si nemôžu v zmysle § 9a ods. 6 alebo ods. 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7754134, 057/7752394

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 28.5.2015 do 15.06.2015, 9:00.

V Prešove 28. 5. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024