Prenájom majetku – Gymnázium, Študentská 4, Snina

12. 09. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory – miestnosť na 1. nadzemnom poschodí budovy školy o celkovej výmere 8,96 m2
 • nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Študentskej 4 v Snine, list vlastníctva č. 1238, parcelné číslo 267/3, súpisné číslo 1441, katastrálne územie Snina,
 • využitie priestoru – prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetu v priestoroch školy

Podmienky nájmu:

 • minimálne nájomné: 25,08 €/m2/rok , ide o cenu nájmu bez dodávaných služieb, ktoré budú účtované navyše
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov záujemcu požadujeme doručiť do 27. 09. 2016 do 14.00 hod. (rozhodujúci je dátum poštovej počiatky) v uzatvorenej obálke s označením: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Gymnázium
Študentská 4
069 01 Snina

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom nebytových priestorov vylúčené. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v €/m2/rok),
 • doba, predmet a účel nájmu,
 • výpis z príslušného registra (živnostenského alebo obchodného), nie starší ako 3 mesiace, bankové spojenie, IČO, DIČ,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí k osobám, ktoré si nemôžu v zmysle § 9a ods. 6 alebo ods. 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 057/7623353.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 12.09.2016 do 27.09.2016, 14:00.

 

V Prešove 12. 9. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024