Prenájom majetku – Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

25. 07. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory – časť chodby na 1. nadzemnom poschodí budovy školy o celkovej výmere 0,50 m2
 • nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Študentskej 4 v Snine, list vlastníctva č. 1238, súpisné číslo 1441 na parcele číslo  KN C 267/3, katastrálne územie Snina,
 • využitie priestoru – prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania nápojového automatu v priestoroch školy

Podmienky nájmu:

 • minimálne nájomné: 120 €/m2/rok, ide o cenu nájmu bez dodávaných služieb, ktoré budú účtované navyše
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk: 

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov záujemcu požadujeme doručiť do 10. 08. 2017 do 14.00 hod. (rozhodujúci je dátum poštovej počiatky) v uzatvorenej obálke s označením: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Gymnázium
Študentská 4
069 01 Snina

 • Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom nebytových priestorov vylúčené. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v €/m2/rok),
 • dobu, predmet a účel nájmu,
 • výpis z príslušného registra (živnostenského alebo obchodného), nie starší ako 3 mesiace, bankové spojenie, IČO, DIČ,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí k osobám, ktoré si nemôžu v zmysle § 9a ods. 6 alebo ods. 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 057/7623353.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 26.07.2017 do 10.08.2017, 14:00.

 

V Prešove 25. 7. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024