Prenájom majetku – Gymnázium, Snina

27. 07. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – miestnosť na 1. nadzemnom poschodí budovy školy o celkovej výmere 10 m2
  • nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Študentskej 4 v Snine, list vlastníctva č. 1238, parcelné číslo 267/3, súpisné číslo 1441, katastrálne územie Snina,
  • využitie priestoru – prenájom nebytových priestorov pre inštaláciu technického zariadenia na prevádzku verejnej elektronickej telekomunikačnej siete

Podmienky nájmu:

  • minimálne nájomné: 35,30 €/m2/rok , ide o cenu nájmu bez dodávaných služieb, ktoré budú účtované navyše
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosť o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov záujemcu , predmetu nájmu, cenovej ponuky v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 11. 08. 2015 do 14.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Gymnázium
Študentská 4
069 01 Snina

  • K žiadosti o prenájom je potrebné doložiť vyhlásenie záujemcu, že nepatrí k osobám, ktoré si nemôžu v zmysle § 9a ods. 6 alebo ods. 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 057/7623353.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 27.07.2015 do 11.08.2015, 14:00.

V Prešove 27. 7. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024