Predseda

Podľa § 16 a § 17 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch):

 1. predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja (§ 3ods. 1) v priamych voľbách. Spôsob voľby predsedu ustanovuje osobitný zákon.
 2. predseda skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
 3. funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca zastupiteľstva,
  2. člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom,
  3. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja,
  4. zamestnanca samosprávneho kraja,
  5. starostu obce alebo primátora mesta, alebo
  6. podľa osobitného zákona
 4. funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.
 5. mandát predsedu zaniká:
  1. uplynutím volebného obdobia,
  2. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
  7. vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní predsedu,
  8. smrťou
 6. vzdanie sa mandátu predsedu musí sa urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. Vzdanie sa mandátu predsedu nemožno vziať späť.

Súvisiace odkazy

Publikované: 12. 12. 2022

Aktualizované: 7. 2. 2023