Predaj a prenájom majetku Prešovského samosprávneho kraja

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Predaj (odpredaj) majetku

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Odpredaj majetku Prešovského samosprávneho kraja

Prenájom

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné prenajať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Prenájom majetku Prešovského samosprávneho kraja

Zápisnice z úspešných obchodných verejných súťaží (vrátane výsledkov)

Aktuálne 

Momentálne neevidujeme úspešné obchodné verejné súťaže.

Archív

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023