Ponuka na prenájom - O.V.S. - Prešovský samosprávny kraj

7. 02. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.)

na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja
Kontaktná osoba: Ing. Adriána Pasok
Tel. č.: 0911 080 425

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

 • nebytové priestory – miestnosť č. 1.53 o celkovej výmere 20,23 m2 umiestnená v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 13515, súpisné číslo 5043, na parcele KN C číslo 852/1, katastrálne územie Prešov vrátane vybavenia kancelárskym nábytkom,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú na I. podlaží administratívnej budovy Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove,
 • k prenajímanej miestnosti bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov (chodby, sociálne zariadenia) o rozlohe 9,95 m2

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Ponúknutá cena nájmu – trhové nájomné podľa prieskumu cien, minimálne vo výške 40,-€/m2/rok.

b) Nájomné bude fakturované mesačne vopred, a to na základe faktúry vystavenej prenajímateľom v termíne splatnosti tak, ako bude uvedené na faktúre.

c) Doba nájmu – na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

d) V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom (najmä teplo, elektrická energia, vodné a stočné, zrážkové vody, služba informátora, upratovanie prenajatých priestorov, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, poistenie budovy), ktoré budú uhrádzané formou zálohových mesačných platieb a budú účtované podľa pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche resp. podľa počtu zamestnancov.

e) Pre účely vyrovnania inflačných vplyvov bude nájomné valorizované na základe percentuálnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Nájomné sa v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upraví formou písomného oznámenia prenajímateľa preukázateľne doručeného nájomcovi, kde výška mesačného nájomného platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie s účinnosťou  od 1.1. nasledujúceho roka a doúčtuje sa na základe fakturácie.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľni vyhlasovateľa –Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, Prešov v termíne do 25.2.2019, 13:00 v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – Nebytové priestory – neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra  v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj

Oddelenie správy vnútornej prevádzky

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3. 
 • predmet nájmu, účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo

  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: najvyššia  ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3. 

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo stany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný z mysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Adriánou Pasok, na tel. č. 0911080425.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 07.02.2019 do 25.02.2019, 13:00.

V Prešove 7. 2. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024