Petícia za urýchlenú zmenu spoja č. 710435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín s odchodom zo Starej Ľubovne o 13.15 hod. – oznámenie vybavenia.

Zverejnenie výsledku vybavenia petície za urýchlenú zmenu spoja č. 710435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín s odchodom zo Starej Ľubovne o 13.15 hod.

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Zverejnenie výsledku vybavenia petície, č. sp. 05432/2024/OD, v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov:

Znenie petície

„Petícia za urýchlenú zmenu spoja č. 710435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín s odchodom zo Starej Ľubovne o 13.15 hod.“

Výsledok petície – priebeh vybavenia

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako príslušný orgán verejnej moci podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s Článkom 6 Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 28.2.2023 v znení platných Dodatkov začal dňom 8. 4. 2024, po odstúpení Petície Útvarom hlavného kontrolóra, prešetrovať petíciu občanov odstúpenú na Prešovský samosprávny kraj dňa 2. 4. 2024.

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, s poukázaním na § 5 ods. 7 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli.

Výsledok vybavenia petície zaslaný poštou (doporučene) dňa 19. 4. 2024 predsedovi petičného výboru.

Dňa 8. 4. 2024 bola Útvarom hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) postúpená odboru dopravy PSK  na priame vybavenie Petícia občanov v znení, citujeme:

Petícia za urýchlenú zmenu spoja č. 710435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín s odchodom zo Starej Ľubovne o 13.15 hod“.

My, žiaci aj obyvatelia obce Sulín žiadame, aby spoj s odchodom o 13.15 h zo Starej Ľubovne do Legnavy pokračoval na Sulín alebo zachovať spoj tak, ako to bolo do 1. 3. 2024.

Dôvod: Tento spoj sa považuje za školský spoj pre žiakov, kde aj rozvrh hodín bol prispôsobený k spoju a kde žiaci cestovali priamo na Sulín. V prázdninovom období bol vynechaný. Pomer detí, čo sa týka Legnavy sú dvaja a zo Sulína je celkový počet detí 11v ZŠ + 5 v MŠ. Čakanie žiakov v budove školy nie je umožnené a tak rodičia sú nútení prichádzať si po deti, keďže ostávajú mimo školy bez dozoru.

Na základe ustanovenia § 5 ods. 5, § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov odbor dopravy PSK, ako príslušný orgán verejnej moci, uvedenú petíciu prijal, zaevidoval, prešetril a vybavuje tak, že zisťoval skutočný stav veci, súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Obsahom petície je žiadosť, aby spoj s odchodom o 13.15 hod. zo Starej Ľubovne do Legnavy pokračoval na Sulín alebo zachovať spoj tak, ako to bolo do 1. 3. 2024.

Týmto na základe prešetrenia obsahu podania oznamujeme výsledok prešetrenia:

Výsledkom prešetrenia petície je rozhodnutie PSK o nevyhovení požiadavke uvedenej v petícii, t. j. nepokračovanie spoja s odchodom o 13.15 hod. zo Starej Ľubovne do Sulína a ani nezachovanie spoja tak, ako to bolo do 1. 3. 2024.

Postup pri zabezpečovaní dopravných služieb vo verejnom záujme reguluje zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VOD“). V súlade s § 27 ods. 3 zákona o VOD je povinnosťou PSK v postavení objednávateľa dopravných služieb zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia tak, aby dopravné služby vo verejnom záujme boli dopravne previazané s inými dopravnými službami vo verejnom záujme. V súlade s § 23 ods. 5 zákona o VOD je objednávateľ dopravných služieb povinný vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy, odstránenie neúčelných paralelných trás a liniek, s cieľom minimalizovať súbežné dopravné služby a vytvoriť funkčnú nadväznosť medzi železničnou dopravou a regionálnou autobusovou dopravou.

V súlade s § 24 ods. 3 zákona o VOD je povinnosťou objednávateľa dopravných služieb podporovať vznik integrovaného dopravného systému. V súvislosti s tým, v rámci funkčného dopravného regiónu Východné Slovensko, ktorého súčasťou je PSK, dochádza k priebežnému uplatňovaniu princípov integrovaných taktových cestovných poriadkov v súlade s vyhláškou č. 5/2020 Z. z. MDaV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy (ďalej len „vyhláška“). V zmysle ustanovení danej vyhlášky (konkrétne podľa § 4,  5 a 7) sú stanovené štandardy určujúce podmienky uplatňované na verejnú osobnú dopravu. Medzi tieto štandardy patrí okrem iného:

 • určenie dĺžky intervalov odchodov spojov v závislosti od intenzity prepravných prúdov,
 • maximálne jeden prestup pri ceste do spádového centra,
 • definovanie časových polôh spojov nosných liniek a časových polôh spojov nadväzujúcich obslužných liniek
 • podľa zásad integrovaného taktového grafikonu,premávka nosných liniek v pravidelných intervaloch.

V nadväznosti na vyššie uvedené sú na území PSK priebežne uplatňované systémové zmeny cestovných poriadkov železničnej aj autobusovej dopravy, koordinované v rámci funkčného regiónu Východné Slovensko z pozície organizátora integrovanej dopravy – spoločnosti IDS Východ, s.r.o., s cieľom vytvorenia vzájomne prepojeného systému verejnej osobnej dopravy, pozostávajúceho z liniek regionálnej železničnej dopravy a regionálnej autobusovej dopravy, garantujúceho hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov objednávateľov dopravných služieb (štátu a samosprávnych krajov) a zabezpečujúceho geograficky spravodlivé rozloženie intenzity dopravných služieb.

Nad rámec uvedených legislatívnych požiadaviek a princípov systematizácie verejnej dopravy, si Vás dovoľujeme informovať, že Prešovský samosprávny kraj z pozície objednávateľa dopravných služieb rozhodol v závere roka 2023 o plošnej optimalizácii dopravných služieb regionálnej autobusovej dopravy formou zníženia celkového rozsahu objednávaného dopravného výkonu. Zmeny sa prioritne dotkli liniek a spojov s minimálnym využitím zo strany cestujúcich, krajne nehospodárnou prevádzkou a dlhodobo klesajúcim trendom z hľadiska priemerného počtu cestujúcich. V rámci tohto opatrenia došlo postupnými zmenami aj k optimalizácii obsluhy na linke č. 710 435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín, tak aby pri nižšom objeme dopravného výkonu bolo zaistené maximum prepravných požiadaviek cestujúcich a vytvorený predpoklad pre nárast počtu cestujúcich vďaka pravidelným nadväznostiam so železničnou dopravou. Dôvodom rozhodnutia plošne obmedziť neefektívne dopravné služby je kriticky nedostatočné financovanie samospráv zo strany štátu v kombinácii s prudkým rastom nákladov objednávateľa výkonov. Kým PSK v roku 2016 vynaložil na zabezpečenie regionálnej autobusovej dopravy približne 17 miliónov eur, za rok 2022 to bolo takmer 33 miliónov eur, čo ilustruje graf nižšie.

V prípade linky 710 435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín došlo postupnými zmenami k optimalizácii početnosti spojov s ohľadom na reálne počty cestujúcich v jednotlivých časových polohách, ako aj systematizácii jednotlivých spojov tak, aby v prestupnom uzle Stará Ľubovňa vytvárali pravidelné a časovo atraktívne prestupné nadväznosti od vlakov zo smeru Poprad – Tatry, ako aj v opačnom smere k vlakom smer Poprad – Tatry, pri zabezpečení štandardnej ponuky 8 párov spojov počas pracovných dní, z čoho 6 párov spojov obsluhuje obec Sulín s počtom obyvateľov cca 300 (z toho 5 párov spojov v celej dĺžke Stará Ľubovňa – Sulín / Sulín – Stará Ľubovňa) a iba 2 páry spojov obsluhujú obce Starina a Legnava so sumárnym počtom obyvateľov cca 140.

Zmeny cestovných poriadkov k 3. marcu 2024 boli zo strany organizátora spoločnosťou IDS Východ s dotknutými obcami (Malý Lipník, Údol, Hajtovka, Legnava, Sulín, Starina, Matysová) prerokované a následne boli obce vopred informované o definitívnej podobe cestovného poriadku, ktorá je výsledkom:

 • uplatnenia požiadaviek legislatívy SR a princípov Plánu udržateľnej mobility PSK,
 •  vznesených požiadaviek zo strany dotknutých obcí týkajúcich sa časových polôh niektorých spojov a následného prijatia konsenzuálneho kompromisného riešenia na spoločnom pracovnom stretnutí 9. januára 2024 na pôde OcÚ Malý Lipník,
 • technologických možností a obmedzení na strane dopravcu,
 • finančných možností PSK v pozícii objednávateľa dopravných služieb.

Pre obec Sulín tieto zmeny okrem iného znamenajú:

 • zvýšenie atraktivity verejnej dopravy pre občanov pracujúcich v Starej Ľubovni vďaka zavedeniu spojenia po 16. hodine zo Starej Ľubovne do Sulína,
 • zvýšenie atraktivity ranných spojov do Plavnice a Starej Ľubovne,
 • pravidelný 2-hodinový interval spojov Stará Ľubovňa – Sulín,
 •  pravidelné prestupné nadväznosti v Starej Ľubovni na vlaky do Popradu takto:
  • bus Sulín 5:45 –> SL 6:37 / vlak SL 7:00 – PP 8:15
  • bus Sulín 6:45 –> SL 7:43 / vlak SL 8:02 – PP 9:15
  • bus Sulín 11:07 –> SL 11:50 / vlak SL 12:02 – PP 13:15
  • bus Sulín 13:07 –> SL 13:50 / vlak SL 14:02 – PP 15:15
  • bus Sulín 15:07 –> SL 15:50 / vlak SL 16:02 – PP 17:15
 • pravidelné prestupné nadväznosti v Starej Ľubovni od vlakov z Popradu takto:
  • vlak PP 4:45 – SL 5:58 / bus SL 06:05 –> Sulín 6:40
  • vlak PP 8:45 – SL 9:58 / bus SL 10:15 –> Sulín 11:02
  • vlak PP 10:45 – SL 11:58 / bus SL 12:15 –> Sulín 13:02
  • vlak PP 12:45 – SL 13:58 / bus SL 14:15 –> Sulín 15:02
  • vlak PP 14:45 – SL 15:58 / bus SL 16:15 –> Sulín 17:02.

Zároveň platí, že v rámci aktuálne nastavenej technológie dopravnej obsluhy na linke 710 435, s dôrazom na vysokú efektivitu obehov vozidiel (vyrovnávacie časy, obratové časy a časy pre čerpanie zákonných prestávok nastavené na minimálnej prípustnej úrovni), nie je technicky možné realizovať zmeny v rámci jedného spoja bez narušenia časových polôh iného/iných spojov na danej linke, prípadne aj na iných linkách, s negatívnym dopadom na pravidelnosť dopravy a spoľahlivosť prestupných nadväzností.

Pre účel verifikácie informácií podaných v petícií, týkajúcich sa početnosti žiakov z obce Sulín a možnosti vyčkať v bezpečnom prostredí po skončení vyučovania do času odchodu autobusového spoja do obce Sulín, bola Základná škola s materskou školou v Plavnici dožiadaná o zaslanie presných informácií. Z informácií podaných zo strany predmetného školského zariadenia listom zo dňa 11. 4. 2024, ktorý je prílohou tohto vybavenia petície, jednoznačne vyplýva, že počet žiakov z obce Sulín, navštevujúcich školu v Plavnici je 5, pričom všetci 5 žiaci zo Sulína sú žiakmi 2. stupňa ZŠ. Z informácií na webovej stránke školy je zrejmé, že žiaci 2. stupňa končia buď piatou (12:05) , šiestou (12:55), alebo siedmou (14:15) vyučovacou hodinou. V predmetnom liste je taktiež uvedené, citujeme: „Všetci žiaci majú možnosť po skončení vyučovania zdržiavať sa v priestoroch školy (využívajú gaučové súpravy na chodbe). Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary, poprípade školský klub detí.“, z čoho je zrejmé, že čakanie žiakov v budove školy je umožnené.

Aktuálne platný cestovný poriadok na linke 710 435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín bude v polovici aktuálneho roka podrobne vyhodnotený, s možnosťou následných korekcií.

Výsledkom prešetrenia petície je rozhodnutie o nevyhovení požiadavkám uvedeným v petícii, t. j. nezavedení obsluhy obce Sulín v rámci spoja č. 15 linky regionálnej autobusovej dopravy 710 435, premávajúceho na trase Stará Ľubovňa – Plavnica – Hajtovka – Údol – Malý Lipník – Starina – Legnava. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti konštatujeme, že:

 • aktuálna podoba cestovného poriadku linky 710 435 je v plnom súlade s platnou legislatívou SR a súvisiacimi strategicko-plánovacími dokumentmi,
 • intervaly a kapacita spojov na linke 710 435 s výraznou rezervou zodpovedajú intenzite prúdov cestujúcich na linke,
 • v rámci technických možností sú pokryté všetky základné prepravné požiadavky obcí obsluhovaných linkou 710 435 (Údol, Hajtovka, Malý Lipník, Matysová, Sulín, Starina a Legnava),
 • zmeny cestovného poriadku realizované k 3. marcu 2024 boli zo strany IDS Východ, s.r.o. prerokované so starostami všetkých dotknutých obcí na spoločnom rokovaní dňa 9. januára 2024 v priestoroch OcÚ Malý Lipník a konsenzuálne prijaté zástupcami jednotlivých obcí ako prijateľné kompromisné riešenie po ujasnení vzájomných ústupkov, ale aj výhod finálneho riešenia pre jednotlivé obce,
 • čas čakania na najbližší spoj do obce Sulín po skončení 5. vyučovacej hodiny v základnej škole Plavnica je približne 20 minút, po skončení 6. vyučovacej hodiny 90 minút a po skončení 7. vyučovacej hodiny 10 minút, pričom základná škola v Plavnici umožňuje žiakom po skončení 6. vyučovacej hodine bezpečne v budove školy vyčkať na odchod spoja do obce Sulín (viď list ZŠ Plavnica),
 • vďaka vytvoreniu funkčnej nadväznosti so železničnou dopravou v stanici Stará Ľubovňa (k vlakom Poprad – Stará Ľubovňa a Stará Ľubovňa – Poprad), vytvára linka 710 435 v aktuálnej podobe potenciál postupného nárastu počtu cestujúcich.

Záverom si Vás dovoľujeme informovať, že zabezpečenie dopravných služieb v území s nízkou hustotou zaľudnenia je možné realizovať alternatívnymi spôsobmi dopravnej obsluhy, ako sú doprava na zavolanie či krátke prípojné spoje s využitím vozidiel s obsaditeľnosťou najviac 8 cestujúcimi (napr. na trase Malý Lipník – Sulín), ktorých prevádzkovateľom môže byť obec alebo obecný podnik, s možnosťou uchádzať sa o poskytnutie účelovej dotácie zo strany PSK na podporu takéhoto doplnkového zabezpečenia dopravnej obsluhy územia.

Ing. Alexander Galajda v.r.
vedúci odboru

Zverejnenie výsledku petície dňa 19.4.2024

Publikované: 19. 4. 2024

Aktualizované: 19. 4. 2024