Petícia za obnovenie/úpravu autobusovej linky Lipany – Milpoš

Výsledok k Petícii za obnovenie (úpravu) autobusovej linky na úseku medzi stanicami: Lipany – Milpoš, premávajúcej v pracovných dňoch v čase o 19.30 h

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Zverejnenie výsledku vybavenia petície, č. sp. 04686/2024/OD, v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Znenie petície

Petícia za obnovenie (prípadne úpravu) autobusovej linky na úseku medzi stanicami: Lipany – Milpoš, premávajúcej v pracovných dňoch v čase o 19.30

Výsledok petície – priebeh vybavenia

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, ako príslušný orgán verejnej moci podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s Článkom 6 Organizačného poriadku Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 28.2.2023 v znení platných Dodatkov začal dňom 6. 3. 2024, po odstúpení Petície Útvarom hlavného kontrolóra, prešetrovať petíciu občanov podanú na Prešovský samosprávny kraj dňa 23. 2. 2024.

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, s poukázaním na § 5 ods. 7 zákona č. 85/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli.

Výsledok vybavenia petície zaslaný poštou (doporučene) dňa 26. 3. 2024 predkladateľke petície:

Prijatie petície

Dňa 15. 1. 2024 bola Útvarom hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) postúpená odboru dopravy PSK na priame vybavenie Petícia občanov obce Veľká Lesná v znení, citujeme:

Petícia za obnovenie (prípadne úpravu) autobusovej linky na úseku medzi stanicami: Lipany – Milpoš, premávajúcej v pracovných dňoch v čase o 19.30 h“.

Odôvodnenie:

Zrušením predmetnej autobusovej linky došlo k značným ťažkostiam najmä ľuďom dochádzajúcim za prácou, ktorý nemajú možnosť sa po práci dostať domov. Nakoľko pred niekoľkými dňami bola pridaná autobusová linka premávajúca v čase 18.55 h, žiadame vyhovieť jednej z nasledujúcich alternatív:

 1. Alternatíva: Obnoví sa autobusová linka na úseku medzi stanicami Lipany – Milpoš, premávajúcej v pracovných dňoch v časovom rozpätí medzi 19.30 h – 20.00 h.
 2. Alternatíva: Na autobusovej linke na úseku medzi stanicami: Lipany – Milpoš, premávajúcej v pracovných dňoch v čase o 18.55 h sa zmení čas odchodu zo stanice Lipany na 19.30 h. 

Na základe ustanovenia § 5 ods. 5, § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov odbor dopravy PSK, ako príslušný orgán verejnej moci, uvedenú petíciu prijal, zaevidoval, prešetril a vybavuje tak, že zisťoval skutočný stav veci, súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Obsahom petície je žiadosť o obnovu (prípadne úpravu) autobusovej linky na úseku Lipany – Milpoš podľa alternatív.

Výsledok prešetrenia

Týmto Vám na základe prešetrenia obsahu podania oznamujeme výsledok prešetrenia:

Výsledkom prešetrenia petície je rozhodnutie PSK o nevyhovení požiadavkám uvedeným v petícii, t. j. neobnovenie autobusovej linky na úseku Lipany – Miploš v čase o 19.30 h a nezmenenie času odchodu zo stanice Lipany na 19.30 h na úseku Lipany – Milpoš.

Postup pri zabezpečovaní dopravných služieb vo verejnom záujme reguluje zákon č. 332/2023 o verejnej osobnej doprave. V súlade s § 27 ods. 3 tohto zákona je povinnosťou PSK v postavení objednávateľa dopravných služieb zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia tak, aby dopravné služby vo verejnom záujme:

 • boli dopravne previazané s inými dopravnými službami vo verejnom záujme,
 • boli poskytované v súlade s platným plánom dopravnej obslužnosti.

V súlade s § 23 ods. 5 je objednávateľ dopravných služieb povinný vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy, odstránenie neúčelných paralelných trás a liniek, s cieľom minimalizovať súbežné dopravné služby a vytvoriť funkčnú nadväznosť medzi železničnou dopravou a regionálnou autobusovou dopravou. Konštatujeme, že platný Plán dopravnej obslužnosti PSK spĺňa tieto podmienky.

V súlade s § 24 ods. 3 zákona č. 332/2023 o verejnej osobnej doprave je povinnosťou objednávateľa dopravných služieb podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. V súvislosti s tým, v rámci funkčného dopravného regiónu Východné Slovensko, ktorého integrálnou súčasťou je Prešovský samosprávny kraj, dochádza k priebežnému uplatňovaniu princípov integrovaných taktových cestovných poriadkov v súlade s vyhláškou č. 5/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy (ďalej iba ako „Vyhláška“). V zmysle ustanovení, konkrétne podľa § 4, § 5 a § 7 vyhlášky, sú stanovené štandardy, ktoré určujú podmienky uplatňované na verejnú osobnú dopravu. Medzi tieto štandardy patrí okrem iného:

 • prestupný čas, ktorý je najviac 10 minút pri garantovaných prestupoch v smere prepravného prúdu, v ktorom sa v prestupnom uzle prepravuje najviac cestujúcich,
 • organizovanosť všetkých spojov na linkovom princípe s jednotnou trasou alebo s minimálnymi odchýlkami na trase linky,
 • určenie dĺžky intervalov odchodov spojov v závislosti od intenzity prepravných prúdov,
 • maximálne jeden prestup pri ceste do spádového centra,
 • definovanie časových polôh spojov nosných liniek a časových polôh spojov nadväzujúcich obslužných liniek podľa zásad integrovaného taktového grafikonu,
 • premávka nosných liniek v pravidelných intervaloch.

V nadväznosti na vyššie uvedené sú na území PSK priebežne uplatňované systémové zmeny cestovných poriadkov železničnej aj autobusovej dopravy, koordinované v rámci funkčného regiónu Východné Slovensko z pozície organizátora integrovanej dopravy – spoločnosti IDS Východ, s. r. o. Košice, s cieľom vytvorenia jednotného a vzájomne prepojeného systému verejnej osobnej dopravy, pozostávajúceho z liniek regionálnej železničnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a mestských dopráv, garantujúceho hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov jednotlivých objednávateľov dopravných služieb (štátu, samosprávnych krajov a miest) a zabezpečujúceho geograficky spravodlivé rozloženie intenzity dopravných služieb.

V prípade linky 708 402 Lipany – Rožkovany – Milpoš došlo postupnými zmenami k systematizácii jednotlivých spojov tak, aby ranná skupina spojov vytvárala na zastávke „Rožkovany, žel.zast.“ pravidelný 5-minútový prestup na vlaky kategórie Regionálny Expres v smere do Sabinova, Prešova, Kysaku a Košíc, a naopak, poludňajšia a popoludňajšia skupina spojov vytvárala na zastávke „Rožkovany, žel.zast.“ pravidelný 10-minútový prestup od vlakov kategórie Regionálny Expres v smere z Košíc, Kysaku, Prešova a Sabinova, pri zabezpečení nadštandardnej ponuky 11 párov spojov Milpoš – Lipany / Lipany – Milpoš, s priebežným pokrytím dennej doby a intervalmi plne zodpovedajúcimi prepravnému potenciálu obce Milpoš, so zabezpečením kľúčových časov príchodov a odchodov v Lipanoch z hľadiska dennej dochádzky.

Prerokovanie s IDS a obcou Miľpoš

Zmeny boli zo strany organizátora IDS s obcou Milpoš prerokované a následne bola obec vopred informovaná o definitívnej podobe cestovného poriadku, ktorá je výsledkom:

 • uplatnenia požiadaviek legislatívy SR a princípov Plánu dopravnej obslužnosti PSK,
 • vznesených požiadaviek obce Milpoš, týkajúcich sa časových polôh niektorých spojov,
 • technologických a personálnych možností a obmedzení na strane dopravcu,
 • pripomienok cestujúcich, týkajúcich sa spoľahlivosti prestupných nadväzností,
 • finančných možností PSK v pozícii objednávateľa dopravných služieb.
Vyjadrenie PSK

Zároveň, nad rámec uvedených legislatívnych požiadaviek a princípov modernizácie a systematizácie verejnej dopravy na východnom Slovensku, ako aj spôsobu ich praktického uplatnenia v rámci pravidelnej linky Lipany – Milpoš, si Vás dovoľujeme informovať, že Prešovský samosprávny kraj rozhodol o všeobecnej optimalizácii dopravných služieb regionálnej autobusovej dopravy formou plošného ukončenia prevádzky spojov s priemernou obsadenosťou od 0 do 4 cestujúcich na spoj, pokiaľ prevádzka takéhoto spoja nie je technicky vynútená. Ide o spoje s minimálnym využitím zo strany cestujúcich, krajne nehospodárnou prevádzkou a dlhodobým klesajúcim trendom z hľadiska priemerného počtu cestujúcich.

Jedným z takýchto spojov bol aj niekdajší spoj č. 29 linky 708 402, odchádzajúci z Lipian o 19.30 h a prichádzajúci na konečnú zastávku v Milpoši o 19.45 h, ktorý v roku 2023 vykazoval priemernú obsadenosť na úrovni 4 cestujúcich. Dôvodom rozhodnutia plošne obmedziť neefektívne dopravné služby je kriticky nedostatočné financovanie samospráv zo strany štátu v kombinácii s prudkým rastom nákladov objednávateľa výkonov. Kým PSK v roku 2016 vynaložil na zabezpečenie regionálnej autobusovej dopravy približne 17 miliónov eur, za rok 2022 to bolo takmer 33 miliónov eur, čo ilustruje graf nižšie.

Uhradená strata za služby prímestskej autobusovej dopravy za obdobie 2022 - 2022 v mil. EUR - stúpajúci trend od roku 2002 suma 5.010 EUR až po rok 2022 v sume 32.964 EUR

Výsledok prešetrenia

Výsledkom prešetrenia petície je rozhodnutie o nevyhovení požiadavkám uvedeným v petícii, t. j. nezavedení nového spoja do obce Milpoš odchádzajúceho z Lipian o 19.30 h alebo v príbuznej časovej polohe, ako aj ponechaní všetkých existujúcich spojov na linke v aktuálnych časových polohách. Aktuálna podoba cestovného poriadku je v súlade s platnou legislatívou SR, Plánom udržateľnej mobility a Plánom dopravnej obslužnosti PSK a vďaka vytváraniu funkčnej nadväznosti so železničnou dopravou vytvára potenciál postupného nárastu počtu cestujúcich. K jednotlivým „Alternatívam“ uvedeným v petícii podávame nasledujúce bližšie vysvetlenie z hľadiska rentability spojenia:

K 1. Alternatíve:

 • Zavedenie nového spoja v požadovanej časovej polohe, ktorý v čase prevádzky ako spoj č. 29 linky 708 402 vykazoval priemernú obsadenosť na úrovni 4 cestujúcich, nie je možné z dôvodu rozhodnutia PSK o všeobecnej optimalizácii dopravných služieb formou plošného rušenia spojov s priemernou obsadenosťou 0 – 4 cestujúcich na spoj.

K 2. Alternatíve:

 • Spoj č. 27 linky 708 402, odchádzajúci z Lipian o 18.50 h, vytvárajúci v Rožkovanoch 10-minútový pravidelný prestup od vlaku kategórie Regionálny Expres z Košíc (odch. 17.43 h), z Prešova (odch. 18.17 h) a zo Sabinova (odch. 18.41 h) a prichádzajúci na konečnú zastávku v obci Milpoš o 19.12 h nebol „pridaný“, ako sa nesprávne uvádza v odôvodnení petície. S platnosťou od 1. 2. 2024 došlo iba k zmene časovej polohy spoja o 55 minút neskôr (z predchádzajúceho času odchodu z Lipian o 17.55 h). Tento spoj aktuálne vykazuje priemernú obsadenosť na úrovni 5 cestujúcich na spoj s potenciálom priebežného rastu. Jeho posun do požadovanej časovej polohy (v ktorej premával niekdajší spoj č. 27 s odchodom z Lipian o 19.30 h a priemernou obsadenosťou na úrovni 4 cestujúcich na spoj) by s vysokou mierou pravdepodobnosti znamenal prepad v obsadenosti pod úroveň udržateľnosti objednávky spoja zo strany PSK a v končenom dôsledku možné úplné zrušenie predmetného spoja.
***

Ing. Alexander Galajda v.r.
vedúci odboru

Zverejnenie výsledku petície dňa 26.3.2024

Publikované: 26. 3. 2024

Aktualizované: 26. 3. 2024