OVS – Prenájom majetku – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

4. 06. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

I. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Gymnázium
Sídlo: Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
IČO: 00161098
DIČ: 2020656935
Štatutárny orgán: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ gymnázia
kontakt: 052/426 44 22

II. Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa a to:

 • priestory školskej jedálne na ulici Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, postavenej na parcele č. 1417/8, súpisné číslo 4245, číslo listu vlastníctva 1819, katastrálne územie Spišská Sobota, školská jedáleň o výmere 328 m2, spoločné ostatné priestory o výmere 337 m2,
 • hnuteľný majetok (príslušenstvo kuchyne) nachádzajúci sa v prenajímaných priestoroch a využívaný na zabezpečenie účelu nájmu v celkovej obstarávacej cene 37 567,69 €. Objem hnuteľného majetku, ktorý bude predmetom nájmu sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške:

 • plocha využívaná na školskú kuchyňu: 18 €/m2/rok,
 • plocha využívaná na spoločné ostatné priestory: 12 €/m2/rok,
 • ponúknutá cena nájmu hnuteľného majetku minimálne vo výške 10 % obstarávacej ceny, t. j. 3 758 €/rok,
 • nájomné nehnuteľného majetku bude fakturované mesačne dopredu k 15. dňu v mesiaci,
 • platby za služby spojené s nájmom – tepelná energia, elektrická energie, plyn, hradí nájomca.
 • vodné, stočné a zrážková voda budú fakturované ročne dohodnutým pomerom,
 • poplatok za komunálny odpad hradí nájomca,
 • nájomca hradí komerčné poistenie nehnuteľnosti,
 • nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR

b) dohodnutý účel využitia: prevádzka školskej kuchyne a jedálne pri dodržaní Vyhlášky MŠ č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,

c) miestnosti ani hnuteľný majetok nie je možné prenajať jednotlivo,

d) doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1. 7. 2015

e) všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktorí si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

f) nájomca spravuje a udržuje všetky priestory potrebné na činnosti školskej jedálne v súlade s vyhláškou č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad v termíne do 19. 6. 2015 do 15:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode III.

b) presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

 •  nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
 • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný a v živnostenskom registri č.: ….. alebo
 • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .

c) výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu,

d) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby.

e) kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, e-mail),

3. Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s požadovaným účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomné oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonník vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz povinný obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú ponuku vo výške 100 €. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

8. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

9. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

10. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.


V. Obhliadka majetku

 • Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s PaedDr. Vladimírom Lajčákom, PhD., riaditeľom gymnázia na telefónnom čísle: 052/426 44 22.

Poprad 3. 6. 2015

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. v.r.
riaditeľ gymnázia

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 04.06.2015 do 19.06.2015 do 15:00 hod.

V Prešove 4. 6. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024