O.V.S.Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou

O.V.S.Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou (uzávierka 11.07.2024)

Vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „ PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok PSK

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja :  v správe Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 711, k. ú. Kučín nad Ondavou, obec Kučín, okres Vranov nad Topľou a to:

 • pozemok registra C KN:
  parcelné číslo 579, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 850 m2
 • stavba:
  druh stavby – priemyselná budova, súpisné číslo 357, na pozemku registra C KN parcelné číslo 579, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 850 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

ťarchy: bez zápisu

2. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 156/2021 zo dňa 13.10.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Miroslav Vaško, Trebišov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 33.755,02 €, z toho stavby 25.306,02 € a pozemky 8449,00 €, pri jednotkovej cene pozemkov 9,94 €/ m².

3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 23.628,50 €,
 2. doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,
 3. lehota splatnosti doplatku do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,
 4. záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady  ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za  vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku  za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností),
 5. súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a), c) a ostatných nákladov podľa písm. d),
 6. oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d)

4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v lehote do 11. 07. 2024 do 10:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
  „Obchodná verejná súťaž – Budova školských dielní s pozemkom k.ú. Kučín nad Ondavou – neotvárať!“
  identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa
  na adresu:         Prešovský samosprávny kraj
                            Odbor majetku a investícií
                             Námestie mieru 2

                             080 01 Prešov              
  Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),
  • presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
   • kupujúci  – fyzická osoba  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu), v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                        
   • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu,  alebo
   • kupujúci – právnická osoba (PO)  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …, alebo iný register  
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou, doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 10% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242),
  • zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
  • súhlas kupujúceho s prepadnutím zábezpeky v prospech PSK v prípade, ak nebude včas a riadne doplatená kúpna cena podľa písm. a) a c) alebo nebudú včas a riadne zaplatené ostatné náklady spojené s prevodom nehnuteľností podľa písm. d) v súlade s podmienkami OVS alebo kúpnej zmluvy
  • údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo   odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
 7. Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

5.  Obhliadka majetku

 1. Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Michal Šulič, zástupca pre odbornú výchovu,  (tel.: 0905 346 243; e-mail:sulicm@centrum.sk, ekonom@sosdrev-vt.vucpo.sk
 2. Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove 11. 06. 2024

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.06.2024 do 11.07.2024, 10:00h.

Zmluva na stiahnutie

Zmluva na stiahnutie vo formáte Open XML (doc 27 kB)

Publikované: 20. 6. 2024

Aktualizované: 20. 6. 2024