Opravné prostriedky proti rozhodnutiam PSK - platné DO 1.7.2016

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výsledného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Zverejnené informácie sú platné do 1.7.2016. Od uvedeného termínu došlo k legislatívnym úpravám. Aktuálne informácie sú zverejnené na tejto stránke v časti Informácie účinné od 1. 7. 2016

Opravný prostriedok

Proti neprávoplatnému rozhodnutiu samosprávneho krajavo veciach územnej samosprávy možno podľa § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení podať opravný prostriedok na súde. O tejto skutočnosti musí PSK účastníka konania v rozhodnutí poučiť.

Nezávislý súd je oprávnený v konaní začatom na základe návrhu, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu PSK podľa § 250m zák.č. 99/1963 Z.z. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) rozhodnúť rozsudkom tak, že napadnuté rozhodnutie samosprávneho kraja buď potvrdí, alebo ho zruší a vec vráti na ďalšie konanie. Ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, správny orgán je pri novom prejednaní veci viazaný právnym názorom súdu.

Opravný prostriedok sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak je podaný v lehote na orgán, ktorý rozhodnutie vydal. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do 6 mesiacov od jeho doručenia.

Návrh musí obsahovať náležitosti ako žaloba, t.j. musí obsahovať  všeobecné náležitosti a to návrh vo veci samej, musí byť z neho zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný, s potrebným počtom rovnopisov ( § 42 ods. 3 O.s.p.) a musí obsahovať údaje podľa § 79 O.s.p. t.j. meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonicky kontakt, bydlisko účastníkov, príp. ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa dovoláva a musí byť z neho zrejmé, čoho sa domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo, IČO, ak je pridelené.

Odvolanie

Proti neprávoplatnému rozhodnutiu samosprávneho krajav o veciach výkonu štátnej správy preneseného na samosprávny kraj možno podať odvolanie. Podľa § 22 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení je odvolacím orgánom ústredný orgán štátnej správy. Postavenie ústredného orgánu štátnej správy má v Slovenskej republike ten orgán štátnej správy, ktorému takýto status vyplýva zo z.č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Príslušnosť ústredného orgánu štátnej správy ako odvolacieho orgánu vyplýva z osobitného zákona upravujúceho výkon štátnej správy v danej oblasti.

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 22 ods. 1,3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení na príslušný odvolací orgán prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak osobitný zákon neustanovuje inú lehotu na odvolanie.

Odvolací orgán je oprávnený v rámci odvolacieho konania rozhodnutie PSK buď potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť a vec vrátiť samosprávnemu kraju na nové prejednanie a rozhodnutie. Správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.

Rozhodnutie

Rozhodnutie PSK, vydané či už vo veci územnej samosprávy alebo vo veci preneseného výkonu štátnej správy je vždy preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti v dôsledku využitia riadneho opravného prostriedku.

Konanie začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu ( PSK), ktoré napáda, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí.

Podľa § 22 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (Zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení rozhodnutie samosprávneho kraja nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.

Preskúmanie rozhodnutí PSK, postupov a opravných prostriedkov

Na preskúmavanie rozhodnutí a postupu rozhodnutia PSK je vecne príslušný Krajský súd, ak zákon neustanovuje inak a miestne príslušný je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. V prípade, že sa rozhoduje o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam PSK, je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa, alebo krajský súd, v ktorého obvode je tento súd. Namiesto všeobecne príslušného súdu je na konanie miestne príslušný súd, v obvode ktorého je nehnuteľnosť, ak sa konanie týka práva k nej.

Príslušnosť ústredného orgánu ako odvolacieho orgánu vyplýva z osobitného zákona upravujúceho výkon štátnej správy v danej (konkrétnej) oblasti.

Súvisiaca legislatíva

  • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Publikované: 19. 4. 2023

Aktualizované: 15. 8. 2023