Opatrovateľ/-ka - Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Voľné pracovné miesto - Opatrovateľ/-ka - DSS v Giraltovciach (uzávierka žiadostí: 16.02.2024)

Voľné pracovné miesto – informácia

Riaditeľ Domova sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 335/17, 087 01 Giraltovce, prijme do pracovného pomeru

Opatrovateľa/-ku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania
 • Možnosť uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú
 • Trojzmenná prevádzka (35 hodín týždenne)

Požadovaná kvalifikácia

 • Úplné stredoškolské vzdelanie
 • Kurz opatrovania – osvedčenie v rozsahu minimálne 220 hodín

Iné kritéria a požiadavky

 • Spoľahlivosť
 • Trpezlivosť
 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť
 • Komunikatívnosť
 • Empatia
 • Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • Schopnosť pracovať v tíme

Náplň práce

 • Vykonávanie komplexnej rannej a večernej hygienickej očisty
 • Dodržiavanie denného režimu prijímateľov sociálnej služby
 • Vykonávanie nácviku bežných denných činností
 • Podieľanie sa na realizácií individuálnych plánov prijímateľov sociálnej služby
 • Vedenie predpísanej agendy spojenej s výkonom služby počas nepretržitej prevádzky
 • Napomáhanie rozvíjania spoločenského a kultúrneho života prijímateľov sociálnej služby

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) v spojení s § 10 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom NR SR č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 2-3 (podľa dosiahnutého vzdelania)
 • Tarifná mzda od 750,00 eur do 884,00 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov
  • + osobné hodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 16.02.2024 do 12:00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
Kukorelliho 335/17
087 01 Giraltovce

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ Domova sociálnych služieb v Giraltovciach si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 29. 1. 2024

Aktualizované: 29. 1. 2024