Opatrovateľ/-ka - CSS Giraltovce

Voľné pracovné miesto - Opatrovateľ/-ka - CSS Giraltovce (uzávierka žiadostí: 16.06.2024)

Voľné pracovné miesto – informácia

Riaditeľ Centra sociálnych služieb Giraltovce, Kukorelliho 335/17, 087 01 Giraltovce, prijme do pracovného pomeru

Opatrovateľa/-ku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania
 • Možnosť uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú
 • Trojzmenná prevádzka: 35 hodín týždenne

Požadovaná kvalifikácia

 • Úplné stredoškolské odborné vzdelanie
 • Kurz opatrovania – osvedčenie v rozsahu min. 220 hodín

Iné kritéria a požiadavky

 • Spoľahlivosť
 • Trpezlivosť
 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť
 • Komunikatívnosť
 • Empatia
 • Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • Schopnosť pracovať v tíme

Náplň práce

 • Vykonávanie komplexnej rannej a večernej hygienickej očisty
 • Dodržiavanie denného režimu prijímateľov sociálnej služby
 • Vykonávanie nácviku bežných denných činností
 • Podieľanie sa na realizácií individuálnych plánov prijímateľov
 • Vedenie predpísanej agendy spojenej s výkonom služby počas nepretržitej prevádzky
 • Napomáhanie pri rozvíjaní spoločenského a kultúrneho života prijímateľov sociálnej služby

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní
 • Potvrdenie o praxi
 • Zdravotná spôsobilosť (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace  – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – GDPR)
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. (zákon o výkone práce vo verejnom záujme) v spojení s § 10 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom NR SR č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 2 alebo 3 (podľa vzdelania)
 • Tarifná mzda od 750,00 eur do 884,00 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov
  • + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 16.06.2024 do 12:00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Giraltovce
Kukorelliho 335/17
087 01 Giraltovce

cssgiraltovce@cssgiraltovce.sk

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ Centra sociálnych služieb Giraltovce si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024