Odborný zástupca/náhradný odborný zástupca

Odborný zástupca/náhradný odborný zástupca

Odborný zástupca:

 • je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,
 • musí byť v pracovnoprávnom vzťahu, alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom,
 • sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každé zo zdravotníckych povolaní podľa § 27 ods. 1 a 2 zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, na ktorého výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka, ak zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon týchto zdravotníckych povolaní budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť,
 • môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice,
 • je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienky na vydanie povolenia.

Náhradný odborný zástupca:

 • je určený držiteľom povolenia, ak odborný zástupca zomrel, alebo z iného dôvodu náhle, alebo neočakávane prestal, alebo nemôže vykonávať činnosť odborného zástupcu,
 • nemôže byť určený v prípade, ak odborný zástupca držiteľa povolenia stratil oprávnenie vykonávať činnosť odborného zástupcu v dôsledku zrušenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
 • sa určuje najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu; po uplynutí ustanovenej lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu,
 • môže byť aj odborný zástupca iného držiteľa povolenia,
 • ak držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia dôvod určenia náhradného odborného zástupcu, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve náhradného odborného zástupcu a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,
 • držiteľ povolenia je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas náhradného odborného zástupcu s jeho určením za náhradného odborného zástupcu a jeho licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu,
 • ak je náhradný odborný zástupca odborným zástupcom iného držiteľa povolenia, je držiteľ povolenia povinný oznámiť aj obchodné meno, sídlo a právnu formu iného držiteľa povolenia, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby, alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom. K oznámeniu je povinný priložiť aj písomný súhlas iného držiteľa povolenia s určením jeho odborného zástupcu za náhradného odborného zástupcu v inom zdravotníckom zariadení,
 • určenie náhradného odborného zástupcu nevyžaduje vydanie nového povolenia.

Publikované: 20. 4. 2023

Aktualizované: 20. 4. 2023